fbpx

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1 De rechtsverhouding tussen Marcia Korenhof (Birth & Bloom), gevestigd aan de Torenlaan 53 te Laren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 24390370 en BTW-nummer NL002056126B 17 (hierna ‘Marcia Korenhof’) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de factuur, en eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst vooraf zijn gegaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Marcia Korenhof. Marcia Korenhof behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

1.2 Deze voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen Marcia Korenhof en klant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Marcia Korenhof en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van Marcia Korenhof, hierna: de ‘Klant’), met betrekking tot de verkoop van e-boeken en online cursussen. (hierna: ‘e-boek’ of in het meervoud ‘e-boeken’).

1.2 Door het plaatsen van een bestelling van een e-boek of cursus via een online verbinding, (1) aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, (2) verklaart de Klant dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Klant zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.

1.3 Als de Klant onderhavige voorwaarden niet aanvaardt, mag het e-boek of de cursus niet gebruikt worden en dient de Klant onmiddellijk de online verbinding te verbreken. Indien het e-boek reeds werd gedownload via de download link die de Klant heeft ontvangen, dan moet de Klant bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hij alle kopieën van het e-boek in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen. Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

1.4 Onderhavige voorwaarden zijn algemene voorwaarden die enkel betrekking hebben op de aankoop en het gebruik van e-boeken. Vanzelfsprekend worden andere diensten en producten van Marcia Korenhof besproken in andere voorwaarden.

1.5 Deze algemene voorwaarden voor e-boek downloads en online cursussen kunnen worden geraadpleegd op de website van Marcia Korenhof (www.marciakorenhof.com) of kunnen eenvoudig worden verkregen door een verzoek te versturen via e-mail naar hello@marciakorenhof.com

Artikel 2 – Aanbod, totstandkoming overeenkomst, levering & downloads

2.1 Offertes en prijzen van Marcia Korenhof houden geen enkele verplichting/ verbintenis in vanwege Marcia Korenhof en kunnen op elk moment worden teruggetrokken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Marcia Korenhof niet.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Marcia Korenhof en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. Marcia Korenhof gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Klant te verbinden.

2.3 De levering van het e-boek of cursus vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met download link voor het downloaden van het e-boek aan de Klant wordt bezorgd via e-mail, en dit binnen de 24 uren na het plaatsen van de bestelling. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft Marcia Korenhof aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de Klant binnen de 24 uren na de bestelling van het e-boek geen e-mailbericht van Marcia Korenhof hebben ontvangen, of mocht de download link niet werken, dient hij de Marcia Korenhof onmiddellijk te contacteren via hello@marciakorenhof.com.

2.4 Van zodra voormelde e-mail met download link aan de Klant wordt bezorgd, kan de Klant het e-boek downloaden binnen een termijn van twee maanden, die van start gaat vanaf de dag van ontvangst van voormelde e-mail. Na deze termijn van twee maanden wordt de mogelijkheid tot downloaden niet langer gegarandeerd.

Artikel 3 – Gebruik van e-boeken

3.1 Om e-boeken te kunnen gebruiken en te lezen op zijn mobiel toestel en/of zijn computer of laptop, dient de Klant te beschikken over een pdf-reader. Een dergelijke reader is gratis te downloaden via http://get.adobe.com/nl/reader/. Marcia Korenhof is niet aansprakelijk voor het correct functioneren van deze software en/of applicaties, de beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van het e-boek.

3.2 De e-boeken zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant,
en wel op maximum zes verschillende persoonlijke apparaten van de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om het e-boek geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 De Klant is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de webshop op www.marciakorenhof.com. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen
(zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Marcia Korenhof worden gecorrigeerd.

4.2 De aankoop van E-boeken en Cursussen kan worden betaald door middel van IDEAL, Paypal. Marcia Korenhof kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of inperken. De beschikbare betalingsmogelijkheden zullen steeds worden kenbaar gemaakt via de webshop (http://www.marciakorenhof.com/).

4.3 Voor de verwerking van de online betalingen, doet Marcia Korenhof
beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. Marcia Korenhof stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Marcia Korenhof heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.

4.4 Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant, kan Marcia Korenhof in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

4.5 Het aangekocht e-boek zal slechts worden geleverd aan de Klant indien volledig voormeld bedrag is betaald.

Artikel 5 – Geen verzakingsrecht en retourrecht

5.1 Op het aangekochte e-boek of online cursus geldt geen recht van retour en de Klant kan zijn verzakingsrecht niet uitoefenen. Van zodra de overeenkomst tot stand komt, kan zij niet worden ontbonden.

Birth & Bloom | Marcia Korenhof | Torenlaan 53 | 1251 HH Laren | KVK 24390370 | BTW NL002056126B 17